Agencja nieruchomości Relax Properties zawsze przestrzega obowiązujących przepisów i praw, zarówno w UE, jak i w kraju, w którym pośredniczy w transakcji na rynku nieruchomości.

Kupując nieruchomość w Bułgarii będziesz mieć do czynienia z następującymi dokumentami:

1. Przed sfinalizowaniem transakcji przygotuj Umowę o pomocy w zakupie nieruchomości, w której zobowiązujesz się do prawidłowego sfinalizowania całej transakcji w określonych ramach czasowych i opracowania kroków do ustalonego procesu zakupu. W umowie znajdują się następujące elementy: dane RK zgodnie z rejestrem handlowym, Twoje dane zgodnie z obowiązującymi dokumentami, cena za nieruchomość, prowizja RK, kwota zawierająca podatki oraz opłaty notarialne i adwokackie. Podsumowując, w Umowie ważne jest, aby mieć dane RK, Twoje dane jako kupującego, za jaką kwotę kupujesz nieruchomość z jakimi opłatami wstępnymi i do jakiego czasu odbędzie się cały proces zakupu, opis nieruchomości zarejestrowany w katastrze. Umowa ta chroni kupującego, ponieważ ma on dowód, że środki, które otrzymaliśmy za rezerwację nieruchomości, zostaną mu zwrócone w przypadku niespełnienia warunków lub pośredniczenia w zakupie. Naszym obowiązkiem jest z kolei zapłacenie podatku od zysku.

Ponadto przy zakupie nieruchomości agencja nieruchomości przygotuje dokumenty wymagane przez europejską ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).
Poniższe dokumenty opierają się na ustawie AML i są przygotowywane w języku bułgarskim i lokalnym/krajowym.

2. Dokumenty osobiste (dokumenty KYC).
KYC oznacza „Poznaj swojego klienta”. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dokument tożsamości ze zdjęciem i dokument adresowy, przy czym te dwa dokumenty są podstawowymi, obowiązkowymi dokumentami KYC wymaganymi do ustalenia tożsamości w momencie dokonywania płatności, która podlega zasadom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zmianie niektórych ustaw (ustawa AML). Wystarczy dowód osobisty lub paszport.

3. Trzecim dokumentem jest Deklaracja pochodzenia środków (zgodnie z sekcją 66(2) ustawy AML).
Konieczne jest udowodnienie pochodzenia środków na zakup nieruchomości, na przykład: zarobki lub wyciąg bankowy z banku, w którym zdeponowane są środki.

4. Oświadczenie o obywatelstwie i stanie cywilnym zgodnie z art. 25 ust. 7.
Obywatelstwo, stan cywilny, czy jesteś singlem, żonaty lub rozwiedziony. Alternatywnie, rejestracja praw własności tylko jednego z małżonków – dokument współwłasności małżonków (BSM).

5. Oświadczenie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (zgodnie z sekcją 42(2)(2).
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne oznacza osobę fizyczną, której powierzono lub której powierzono znaczącą funkcję publiczną. Przykład: głowa państwa, premier, wicepremier, minister, kierownik centralnego organu rządowego, sekretarz stanu lub równoważny wiceminister, członek organu ustawodawczego, sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i tym podobne.

Jeśli umowa jest podpisywana bez osobistej obecności, władze mają prawo zażądać dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji tożsamości, takich jak dokument podróży – paszport lub umowa hipoteczna. Weryfikacja dodatkowych dokumentów nie podlega RODO w zakresie ustawy AML. Należy pamiętać, że wszystkie osoby na mocy art. 4 ustawy AML (w tym banki, notariusze, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i wiele innych) są zobowiązane do identyfikacji swoich klientów poprzez sprawdzenie ich oficjalnych dokumentów tożsamości i sporządzenie ich kopii (art. 53 ust. 1). Przetwarzanie danych osobowych w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest uważane za kwestię interesu publicznego i dlatego nie podlega RODO.

6. Wydanie aktu notarialnego zastępującego tytuł własności
Akt notarialny jest uważany za dokument prawny poświadczający własność nieruchomości. Jest on sporządzany przez lokalnego notariusza w obecności kupującego i sprzedającego lub jego przedstawiciela lub pełnomocnika z udzielonym pełnomocnictwem. Notariusz poświadcza akt notarialny i rejestruje go w rejestrze, a od tego momentu własność nieruchomości przechodzi na kupującego. Nieruchomość może być użytkowana natychmiast. Należy pamiętać, że wydanie aktu notarialnego odbywa się wyłącznie w języku bułgarskim, ponieważ notariusz poświadcza dokumenty w języku lokalnym. Należy zauważyć, że nawet w naszym kraju tytuł własności nie jest wydawany w języku innym niż język lokalny. Rejestracja nieruchomości w Urzędzie Skarbowym następuje automatycznie po przeniesieniu praw własności.
Wydanie aktu notarialnego zajmuje około jednego do dwóch tygodni.

Agencja nieruchomości Relax Properties jest zobowiązana do zapewnienia ochrony wszystkich dokumentów i danych osobowych, które nam przekazujesz.

najlepsza ocena ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;