Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”) oraz ustawą nr 2016/2016 z dn. 18/2018 Kol. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa”)

Operator

Operatorem jest: RELAX PROPERTIES, s.r.o. , NIP: 53784961, NIP: 2121506464, siedziba: Na vyhlídke 5, 900 31 Stupava, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Bratislava I, sekcja Sro, sygnatura: 152886/B.

Dane kontaktowe operatora to: Relax Properties, s.r.o., adres: Na vyhliadke 5, 900 31 Stupava, e-mail: [email protected], numer telefonu: +421 911 819 152.

Operator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przez operatora

zawarcie Umowy Sprzedaży, Umowy Dzierżawy, Umowy Reprezentacji, Umowy Rezerwacji Nieruchomości, Umowy o Świadczenie Współpracy przy Nabyciu Nieruchomości (Umowa Mediacji), Pełnomocnictwa, Umowy Kaucji, Sporządzenia Protokołu Przekazania, Propozycji Depozytu, Informacji Dyspozycja i Zgoda Konsumenta przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w szczególności przygotowanie zawarcia odpowiedniej umowy lub innego z wymienionych dokumentów, spisanie umowy i dokumentów z nią związanych, w tym wszelkie ich zmiany w wewnętrznym systemie operatora, realizacji przedmiotu umowy i kontroli jej wykonania przez osobę, której dane dotyczą, rozpatrywania reklamacji i reklamacji, dochodzenia roszczeń powstałych w związku z niewykonaniem umowy – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w tym celu jest przepis art. 6 paragraf 1 litera b) regulamin, tj. wykonania odpowiedniej umowy,

sporządzenia Protokołu Kontroli – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest przepis art. 6 paragraf 1 litera f) regulamin, t. j. nasz prawnie uzasadniony interes. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku należyte i niezakłócone wykonywanie naszej działalności gospodarczej, której nie bylibyśmy w stanie prowadzić, gdybyś w sprawie sprzedaży lub komunikowania się z zainteresowanym bez naszego udziału, pomimo tego, że zainteresowany został Państwu przedstawiony przez naszą firmę,

przetwarzanie danych osobowych w celu reklamy poprzez internetowe portale nieruchomości w oprogramowaniu typu CRM nieruchomości tj. oferty nieruchomości w celu jej sprzedaży, lub najmu podmiotowi trzeciemu, podczas gdy w odpowiednim oprogramowaniu CRM dotyczącym nieruchomości dane osobowe osoby zainteresowanej jako właściciela nieruchomości wyszczególnione są również dla poszczególnych nieruchomości w celu łatwiejszej identyfikacji operatora, co jednak nie są widoczne dla osób trzecich – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest przepis art. 6 paragraf 1 litera b) regulamin, tj. wykonania odpowiedniej umowy,

prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania dokumentów księgowych, w szczególności zarządzania i fakturowania usług świadczonych na podstawie umów, przetwarzania dokumentów księgowych, podatkowych i faktur – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest przepis art. 6 paragraf 1 litera c) regulamin, tj. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności ustawy nr. 431/2002 Kol. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, ustawa nr. 222/2004 Kol. w sprawie podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami,

ewidencji poczty i zarządzania rejestrami, tj. rejestracja i zarządzanie przesyłkami pocztowymi, doręczoną i wysłaną pocztą z i do skrzynek elektronicznych oraz rejestracja i archiwizacja umów, dokumentów księgowych, podatkowych i pokrewnych w systemach wewnętrznych operatora – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest podanie Sztuka. 6 paragraf 1 litera c) regulamin, t. j. wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów szczególnych, w szczególności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą z dnia 395/2002 Kol. o archiwach i rejestrach oraz o zmianie niektórych ustaw,

reklama i marketing usług i produktów operatora, w szczególności przesyłanie newsletterów informacyjnych o naszych ofertach, produktach i usługach oraz aktualnej ofercie nieruchomości itp. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest przepis art. 6 paragraf 1 litera a) rozporządzenia, tj. zgoda osoby zainteresowanej. Przesyłam również newsy, artykuły informacyjne ze środowiska nieruchomości.

Ponadto zbieranie i przetwarzanie danych w celach marketingowych i kampanii marketingowych z: Google Analytics, Google Search Console, YouTube, Facebook, Instagram i Facebook Pixels. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do naszych celów marketingowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji określonych celów przetwarzania danych osobowych, jednak maksymalnie przez okres 10 lat od ich podania. Faktury oraz inne dokumenty podatkowe i księgowe przechowujemy zgodnie z właściwymi przepisami prawa przez okres 10 lat od roku, którego dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych

przechowujemy przez 10 lat od ich dostarczenia. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów, przestaniemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu. W takim przypadku prosimy o powiadomienie nas e-mailem: [email protected]

Komu udostępniamy Twoje dane

Wszystkie Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszych wewnętrznych systemach i będą nam dostarczane tylko przez niezbędne podmioty współpracujące (pośredników), w szczególności osoby zainteresowane sprzedażą/kupowaniem/wynajmowaniem nieruchomości, audytorów, doradców prawnych, notariuszy, ekspertów i ekspertów i ekspertów i Rzeczoznawcy Wartość nieruchomości, podatków, rachunków rachunkowości i pośredników finansowych, brokerów nieruchomości, banków, firm ubezpieczeniowych, osób wykonywających działania reklamowe i marketingowe dla operatora, reklamy, a także operatorów internetowych portali nieruchomości w oprogramowaniu CRM, oprogramowanie CRM nieruchomości, W zakresie, w jakim jest koniecznie potrzebne do wykonywania swojej pracy lub praw, praw i które w odniesieniu do dostarczonych lub dokonanych informacji będzie również miały obowiązek zachowania poufności takich informacji w zakresie i zgodnie z warunkami uzgodnionymi w pisemnym Umowa, którą kończymy im lub określamy przez ogólnie wiążące przepisy prawne.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO); prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych (na warunkach art. 16 lub art. 17 RODO); prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO); prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO), w szczególności wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

najlepsza ocena ⭐⭐⭐⭐⭐
MMCEPI 2023
;